Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Aktuality

Smuteční panychida

Foto ze SMUTEČNÍ PANYCHIDY která se konala 29. 4. v Kostele  povýšení sv. Kříže v Teplicích.

Začíná spolupráce s Universitou

Úspěšná  jednání v Nitře

Česká a Slovenská liga na ochranu lidské důstojností, za podpory Mezinárodní ligy, připravují na univerzitě v Nitře (Slovensko ) otevření kurzů, které by připravovali odborníky pro práci s firmami v Ruské federaci, státech SNS, Číny, Jižní Koreje a Singapůru.

Tyto teritoria vyžadují určitá specifika a to jak v oblasti právní, tak etikety, mentality a historických vazeb. Kurzy budou organizovány společně s Mezinárodním institutem humanitárních vztahů v Moskvě, jehož zřizovatelem je Mezinárodní liga.

Při jednáních slovenskou ligu  zastupoval její předseda Karol Laboš, Institut humanitárních vztahů pan Ing. Andrej Snegov a českou a Mezinárodní ligu zastupoval její předseda a zároveň vicepresident ligy mezinárodní Dr. Josef Trhlík.

Jednání proběhla na úrovní prorektorky university Prof. Ing. M. Laco Bartošové, CSc, a děkanky fakulty evropských studií Prof. JUDr. Anny Bandlerové, PhD. Delegaci ligy také přijal primátor města Nitra Jozef Dvoč a jednoznačně projektu projevil podporu (primátor je předsedou rady university )

Se zahájením se počítá na podzim. Základní programové rysy jsou již připraveny, je třeba doladit technické a organizační otázky.

První kniha pohádek

kniha.jpg

Česká liga na ochranu lidské důstojnosti začátkem roku 2010 vydala, ve spolupráci s právní kanceláří JUDr. Jana Michalce, knihu ukrajinských pohádek od Ivana Franka. Začali jsme tak publikační řadu pohádek "Naši kamarádi" národností žijících a pracujících v Čechách. Cílem je seznámit české děti s kulturou svých kamarádů a tak neprvoplánově přispět k upevnění přátelských vztahů. Následovat budou pohádky ze Slovenska a Vietnamu .

Zaměření Ligy 2010

1. ochrana práv zahraničních občanů žijících v CZ (včetně občanů ze zemí EU )

2. nápomoc ve společenské integraci těchto občanů
(Úspěšně probíhá spolupráce se sdružením Archa a národnostními společnostmi Vietnam, RUS, UKR, Kazachstán a Moldávie )

3. konkrétní pomoc lidem v nouzi - akce bude pokračovat
(Liga již v roce 2008 a 2009 organizovala vyslala konkrétní materiální pomoc rodinám s dětmi do Enkláv v Kosovu - nákup hraček, oblečení a počítačů, konkrétní předání ) pokračování v humanitární pomoci

4. pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a mládež - projednána účast z o.s.
Mezinárodní liga provedla v roce 2009 ve Varně - Bulharsko (kurz anglického a ruské jazyka, kurz  „Diplomacie pro mládež“ - společně s orgány OSN. Na tyto akce se mohou hlásit i děti od 15 - 23 let z CZ - pobyt dotován )

Získat účastníky z CZ a SK

5. nekomerční zprostředkování obchodních kontaktů - liga vyhledá vhodné partnery v zemích kde působí národní ligy

6. založení Ligy na Slovensku

7. rozšíření počtu bulletinů ze 2 000 adres na 3000 adres + 1000

Slovensko

8. vyhlášena akce „Naši kamarádi“ - spolupráce při Dni dětí, účast dětí a organizací cizinců žijících v CZ - zvláštní projekt

Výroční zpráva za rok 2009

Zpráva o hospodaření za rok 2009
 

Naše sdružení zahájilo činnost v roce 2009. Soustředili jsme se na akce organizační a propagační, které nevyžadují finanční prostředky, které naše o.s. nemá. K akcím a událostem konkrétně:

- o.s. realizovalo - akci pomoci srbským rodinám v Kosovu - vše bylo publikováno v tisku, na našem webu a v Bulletinu

- předseda našeho o.s. se účastnil kolokvia u místopředsedy vlády a min. zahraničních věcí dr. Kohouta a min. pro lidská práva a národnostní menšiny   pana Kocába - cílem byla výměna výsledků a koordinace spolupráce při naplňování Deklarace práv ochrany dítěte OSN

- o.s. zřídí koordinátora pro tuto práci s dětmi - připravujeme akci „Naši kamarádi“

- o.s. se spolupodílelo na vydání knihy ukrajinských pohádek - v rámci naší akce „Naši kamarádi“, připravuje se vydání slovenských pohádek

- vydali jsme 4 čísla informačního bulletinu

- ve spoluprací s národními ligami jsme zařídili 5 konkrétních požadavků na obchodní kontakty

- organizačně jsme pomohli ustavit Ligu na Slovensku

Zpráva o hospodaření za rok 2009

- o.s. nemá příjmy, členské příspěvky se nevybíraly

- dary ani dotace o.s. nezískala

- náklady na činnost nejsou

- dary do Kosova nakoupili přímo dárci, o.s. organizovalo dopravu a předání


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta