Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Stanovy občanského sdružení

 

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Evropská liga pro ochranu lidské důstojnosti,o.s.“

Stanovy byly schváleny Ministerstvem vnitra ČR dne

04.09.2007

pod č.j. VS/1-1/68 619/07 R

Aktuální znění stanov přijaté na Valné hromadě dne 6.ledna 2011

 I.

Úvodní ustanovení

Název :„Evropská liga pro ochranu lidské důstojnosti,o.s. " (dále jen "sdružení") se sídlem Pod Doubravkou 13, 415 00 Teplice. IČO:22 668 861

Zakládané občanské sdružení je dobrovolným sdružením občanů, kteří se chtějí aktivně podílet na prosazování ochrany lidských práv ,materiální,organizační a právní pomoci obětem ekologických havárii,technických neštěstí,konfliktních situací,teroristických útoků a násilí.

Ustavující valnou hromadu svolává přípravný výbor sdružení.

Název sdružení v anglickém jazyce:“ European League for the defense of humanity dignity,c.a“./civil association/.

II.

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát jednotlivec i organizace,který/á/ má zájem se aktivně podílet na prosazování cílů sdružení, a to na základě svého přistoupení za člena sdružení.

2. Člen sdružení má právo podílet se na řízení sdružení, je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní. Má právo být informován o všech záležitostech sdružení na valné hromadě, nahlížet do dokladů sdružení a má povinnost aktivně se podílet na činnosti sdružení.

III.

Činnost sdružení

Hlavní činnost sdružení je zaměřena zejména na:

a) ochranu lidských práv a lidské důstojnosti v mezních a krizových situacích

b) poskytování pomoci obětem ekologických katastrof,technických havárií,ozbrojených konfliktů,teroristickým útoků a násilí na skupině či jedinci, bez ohledu na národnost a státní příslušnost

c) pomoc se děje formou právní,finanční ,organizační ,materiální a publikační

d) pomoc se poskytuje obětem,rodinám obětí,organizacím pomáhajícím obětem

e/sdružení spolupracuje s organizacemi s analogickým programem v EU i mimo něj  

Ve vedlejší činnosti o.s. pro naplnění hlavního zaměření organizuje vzdělávací programy,přednášky,ozdravné a rehabilitační pobyty,sportovní akce ,kulturní programy a konference

IV.

Orgány sdružení

Orgány sdružení tvoří valná hromada, výbor,výkonný výbor a předseda.

V.

Valná hromada

1. Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. K výhradním oprávněním valné hromady patří:

a) schvalování stanov a jejich změn

b) odmítnutí jednání učiněných zakladatelem před vznikem sdružení,

c) volba ostatních orgánů sdružení,

d) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy

e) rozhodování o zrušení nebo sloučení sdružení.

2. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za rok, nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů, prostřednictvím předsedy sdružení, nebo výborem sdružení, pokud tak neučiní předseda. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani předseda, ani výbor sdružení do jednoho měsíce od podání žádosti, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami.

3. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Předseda a členové výboru jsou povinni se valné hromady zúčastnit. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné hromady.

4. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý člen sdružení disponuje jedním hlasem.

VI.

Výbor sdružení

1. Výbor sdružení je čtyřčlenný. Výbor sdružení tvoří předseda, místopředseda, jednatel a pokladník.Mohou používat označení v anglickém jazyce předseda-president,místopředseda-vicepresident,jednatel-executive director,pokladník-financial director Členové výboru sdružení jsou voleni valnou hromadou vždy na tří let.

2. Výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady.

 VII.

Výkonný výbor

1.Výkonný výbor je složen ze zástupců národních poboček tohoto sdružení ,či samostatných organizací ,které podepsaly se sdružením smlouvu o spolupráci.Každou organizaci,či národní pobočku zastupuje ve výkonném výboru jeden člen.

2.Do výkonného výboru se nevolí,ale jeho členové jsou delegováni.

3.Výkonný výbor je poradním orgánem .

VIII.

Předseda sdružení

1. V čele sdružení stojí předseda. Předseda je statutárním orgánem sdružení zastupující sdružení vůči třetím osobám a je odpovědný valné hromadě.

2. Předseda sdružení uskutečňuje usnesení valné hromady. Při řízení záležitostí sdružení je povinen postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, usnesení valné hromady a stanov sdružení

3. Předseda sdružení průběžně vyřizuje záležitosti sdružení, při řízení sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování valné hromady.

4. O otázkách hospodaření sdružení je předseda sdružení povinen poskytovat informace členům sdružení na valné hromadě. Na konci roku je povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření sdružení za uplynulý rok. Do každého 31. ledna roku následujícího po ukončení předchozího roku musí být předložena ke schválení valné hromadě účetní uzávěrka.

5. Samostatně předseda rozhoduje o disponování s finančními prostředky v jednom kalendářním měsíci jednorázově do výše 10 000 Kč a celkem do výše 30 000 Kč . Disponování s částkou vyšší než 30 000 Kč v jednom kalendářním měsíci musí schválit ostatní členové výboru.

IX.

Zásady hospodaření

Zdrojem příjmů sdružení jsou zejména dotace z veřejných rozpočtů, dary, příspěvky, odkazy, výnosy z vlastní činnosti, majetku, podpory, granty. Při svém hospodaření a nakládání se svými příjmy je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a v souladu se zněním těchto stanov, k účelům, ke kterému bylo založeno.

X.

Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,

b) nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

V případě zániku sdružení se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností. 

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě dne 9.8.2007

2. Stanovy byly upraveny a plném znění schváleny na valné hromadě dne 6.ledna 2011

3. Tyto Stanovy nabudou účinnosti, v souladu s ustanoveními zákona číslo 83/l990 Sb., o sdružování občanů, dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra České republiky

V Teplicích 6.1.2011 

PhDr.Josef Trhlík předseda

Evropská liga pro ochranu lidské důstojnosti o.s.

Staré a nové stanovy zde ke stažení

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta